Site logo

A Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

 1. A jelen megbízási szerződés alapján Megbízott köteles a Rendezvényre az 1.sz. mellékletben szereplő szolgáltatásokat biztosítani, ennek keretében jogosult harmadik személyekkel saját nevében szerződéseket kötni. Megbízó harmadik személy közreműködését igénybe veheti a Rendezvény megszervezése érdekében. Megbízott az igénybe vett harmadik személy közreműködéséért nem felelős, ha az igénybe vett személy utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
 2. Megbízott a Rendezvény megszervezése során köteles a Megbízó érdekeit képviselve, Megbízó utasításai szerint eljárni. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni; ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk és költségek őt terhelik.
 3. A megrendelt szolgáltatók munkaeszközeiben, illetve a dekorációs kellékekben bekövetkezett, a rendezvény vendégei által okozott kárért Megbízó teljes körű anyagi felelősséget vállal.
 4. Amennyiben a megrendelés vendéglátásra is vonatkozik, úgy a végleges összeg az alábbiak szerint alakul: a létszám véglegesítésekor megadott vendéglétszám 10%-nál nagyobb mértékben nem csökkenhet. A végleges vendéglétszámot a Rendezvény előtt 7 nappal kell megadni.
 5. Megbízó azon szolgáltatók részére, akik személyesen dolgoznak a rendezvényen, étkezést és alkoholmentes italfogyasztást saját költségére biztosít.
 6. Megbízott a megbízás teljesítésével összefüggésben a szerződésben szereplő szervezési díjon kívül külön díjazásra nem jogosult.
 7. Megbízó vállalja, hogy a Megbízottat minden részletre kiterjedően és hitelesen tájékoztatja a jelen szerződés alapján elvégzendő feladat körülményeiről, módjáról és feltételeiről, különösen ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell.
 8. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben telefonszáma, értesítési címe, vagy email-címe megváltozik, a változást Megbízottnak haladéktalanul írásban bejelenti. Amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó jogkövetkezményekért Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli, és a régi telefonszámra, értesítési címre, vagy email-címre Megbízott által elküldött leveleket, egyéb okiratokat és megkereséseket Megbízó részére kézbesítettnek kell tekinteni. Amennyiben a megkeresésre Megbízó nyolc napon belül írásban nem reagál, akkor Szerződő Felek azt úgy tekintik, hogy annak tartalmát Megbízó tudomásul vette.

A Rendezvény költségei

 1. A Rendezvénnyel kapcsolatban felmerült költségek teljes egészében Megbízót terhelik. A megrendelt szolgáltatások költségeit és annak fizetési ütemezését az 1.sz. melléklet foglalja magában. Ennek végösszegét Megbízó fizeti meg Megbízott részére a mellékletben foglalt fizetési ütemezési terv szerint. A rendezvényt követő 8 napon belül az esetleges előre egyeztetett és előre nem látható költségek elszámolására kerül sor a felek között.
 2. A mellékletben szereplő összegek nettó vállalási árak, melyek vonatkozásában a megrendelt szolgáltatók (előleg)számlát, majd az utolsó részlet megfizetésével végszámlát állítanak ki Megbízó részére.
 3. A jelen szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles elszámolni és ennek keretében a Megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, különös tekintettel a szolgáltatók által kiállított pénzügyi bizonylatokra.

A szerződés megszűnésének esetei

 1. Amennyiben Megbízó bármilyen okból felmondja a jelen szerződést, illetve ennek hiányában is lemondja a Rendezvényt, úgy az általa befizetett összegre a foglaló szabályai érvényesek.
 2. Amennyiben Megbízott bármilyen okból a jelen szerződést felmondja, úgy a foglaló szabályai szerint a megfizetett összeg duplája Megrendelő részére visszafizetésre kerül.
 3. Amennyiben Megbízó bármilyen okból a Rendezvény előtt egy hónapon belül felmondja a jelen szerződést, illetve ennek hiányában is lemondja a Rendezvényt, úgy Megbízott részére a teljes vállalási összeg 40%-a, mint bánatpénz jár. Megbízott a jelen pont szerinti bánatpénzen felül jogosult az általa a rendezvényre számlával igazolt és kifizetett előlegek, foglalók illetve a felmerült és igazolt költségei összegére is. Az elszámolás határideje 8 nap.
 4. A jelen szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha a megbízás tárgytalanná válik.
 5. Amennyiben a megbízás a Megbízó személyében rejlő okból szűnik meg, a megszűnés abban az időpontban következik be, amikor a Megbízott a megszűnés okáról hitelt érdemlően tudomást szerez.

Vegyes rendelkezések

 1. Szerződő Felek, és különösen Megbízó kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződés jogi természetével tisztában vannak, és tudomással bírnak arról, hogy jelen jogviszony nem eredmény kötelem, így Megbízott felelőssége csupán a Megbízó érdekében való gondos eljárásra terjed ki, a kívánt eredmény elérésének a Megbízott gondos eljárása ellenére történő elmaradása Megbízott felelősségét semmilyen tekintetben sem alapozza meg.
 2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Megbízó jogosult változásokat ajánlani, kérni Megbízottól, aki ezeket a lehetőségekhez képest megpróbálja rugalmasan kezelni, végrehajtani. Megbízott a Rendezvény szervezése illetve lebonyolítása során jogosult változásokat ajánlani Megbízónak, aki azokat mérlegelés után elfogadhatja.
 3. Megbízó kijelenti, hogy nagykorú cselekvőképes magyar állampolgár, szerződéskötési jogosultsága korlátozva nincsen. Megbízott kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, szerződéskötési jogosultsága korlátozva nincsen. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt tények, adatok valóságtartalmáért felelősséget vállalnak. Szerződő Felek kijelentik továbbá, hogy szerződési akaratukat annak megfelelően, jelen szerződés teljes körűen tartalmazza, további biztosítékot nem kérnek és nem adnak.
 4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy egymás részére a szükséges jognyilatkozatokat szerződéses céljaik eléréséhez felhívásra határidőben megteszik, ellenkező esetben a nyilatkozat bírósági úton pótolható.
 5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy vitás kérdéseiket megpróbálják elsősorban békés úton, egymás között közvetlen egyeztetéssel rendezni. Egy esetleges, ám semmi esetre sem kívánatos bírósági vitarendezés esetére Szerződő Felek hatáskörtől függően a Dunakeszi Járásbíróság illetékességét kötik ki.
 6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. Jelen szerződés 1 (Megbízó) illetve 1 (Megbízott) példányban való átvételét Szerződő Felek jelen okirat aláírásával nyugtázzák.