Site logo

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szerződő Felek

I.1. A Szolgáltató

Név: Katona Andrea E.V. (továbbiakban: Szolgáltató)

Kapcsolattartó: Katona Andrea

Székhely: 4031, Debrecen, Vág utca 13/c.

Adószám: 59465463-1-29

Nyilvántartási szám: 57506636

Telefon: 06/70 3624929

E-mail: info@eskuvobrigad.hu

Web: www.eskuvobrigad.hu

 I.2. Az Ügyfelek

Aki a www.eskuvobrigad.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) bármely szolgáltatását igénybe veszi.

A Weboldal szolgáltatásait azok a látogatók, és valamely esküvői szolgáltatást nyújtók (hirdetők) (a továbbiakban együttes említésük esetén: Ügyfelek) vehetik igénybe, akik elfogadják jelen Általános Szerződési Feltételeinket. Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a Weboldalnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában látogató az a természetes személy, aki a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe veszi, míg a hirdető az a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely az általa nyújtott valamely szolgáltatást a Weboldalon igénybe vehető lehetőségek útján kívánja értékesíteni, vagy népszerűsíteni.

A Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele ráutaló magatartással történik. Az igénybe vett szolgáltatások vonatkozásában megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetőek vissza, magatartási kódexre nem utalnak. A Weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

II. Általános tudnivalók.

II.1. Az ÁSZF célja, módosítása

A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a weboldal szolgáltatásaival, és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a hirdető, és az ügyfél jogait, kötelezettségeit és egyéb, a weboldal szolgáltatásaival összefüggő lényeges körülményeket.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő ügyfél között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A Weboldal valamely szolgáltatását igénybevevő Ügyfél ráutaló magatartásával elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános Szerződési Feltételeket. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a 2013.évi V. törvényben, a Polgári Törvénykönyvben (a továbbiakban: Ptk.), valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szjt.) foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az általános szerződési feltételeket részben vagy egészben
bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a
közzétételkor lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Weboldal szolgáltatásait biztosítja, vagy az Általános Szerződési Feltételeket módosítja.

II.2. A szerződés tárgya:

A szerződés tárgya a Weboldalon található valamennyi szolgáltatás, amelyet az ügyfelek, akár térítésmentesen, akár havi díj megfizetése ellenében igénybe vesznek. A szerződés nyelve a magyar. A megrendelés rögzítésével az ügyfél kijelenti, hogy a szolgáltatás paramétereit elfogadja és igényeinek mindenben eleget tevőnek ismeri el. A Szolgáltató biztosítja a látogatók, és a hirdetők közötti kapcsolatfelvétel céljára szolgáló online felületet, mely szolgáltatással a Szolgáltató a látogatók számára lehetővé teszi az esküvőszervezéshez szükséges szolgáltatások széleskörű elérését, és kiválasztását.

II.3. Termékkínálat meghatározása:

A Weboldalon esküvők szervezésével kapcsolatos adatok, információk, és névjegyzékek, valamint szolgáltatások érhetőek el. A Weboldal szolgáltatásai látogatók számára díjmentes, azonban az esküvőszervezéssel kapcsolatos valamely szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok, és egyéni vállalkozók, kibővített szolgáltatásokat tartalmazó havi díjas csomagot is választhatnak.

II.3.1 Termékkínálat meghatározása látogatók számára

 • Esküvőtervező
 • Költségkalkulátor
 • Piactér
 • Fórum
 • Eseménynaptár

II.3.2 Termékkínálat meghatározása hirdetők számára

 • Hirdetések megjelenítése díjmentesen, vagy havi díj megfizetése ellenében elérhető funkciókkal

II.4. Személyes adatok:

Az ügyfelek személyes adatainak felhasználása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) hatályos szabályozásának értelmében történik. A Szolgáltató az ügyfelek adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

A Weboldal egyes funkcióinak használata során az ügyfeleknek néhány személyes adatát meg kell adnia a Szolgáltató részére. A bekért adatokat a Szolgáltató rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a Weboldal megfelelő használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek.

A Szolgáltató az ügyfelek adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az Infotv. -nek megfelelően jár el, és az adatokat csak a Weboldal által nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében szükséges ideig tartja nyilván. a Szolgáltató harmadik személy vagy szervezet részére az ügyfelek adatait nem adja tovább. Ez alól kivételt csak a jogszabályon alapuló adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók tevékenysége képez.

 1. Az Infotv. 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a Weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,

b) az érintettek köre,

c) az adatgyűjtés célja,

d) az adatkezelés időtartama,

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

a) A továbbított adatok köre a látogatók vonatkozásában szolgáltatás nyújtásának lebonyolítása érdekében: E-mail cím, és az esküvő tervezett dátuma

b) A továbbított adatok köre a hirdetők vonatkozásában a szolgáltatás nyújtása és az online fizetés lebonyolítása érdekében: Vezeték- és keresztnév, email cím, számlázási cím, számlázási név

3. Az érintettek köre: a Weboldal bármely szolgáltatását igénybevevő valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: a Weboldal szolgáltatásainak rendeltetésszerű használata, és – díjfizetős szolgáltatás igénybevétele esetén – a díj megfizetése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Weboldal bármely szolgáltatása igénybevételének idejéig tart.

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a
következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Adatfeldolgozó megnevezése:

 • Cégnév: UAB Interneto Vizija
  Közösségi adószám: LT263507314
  E-mail: sales@time4vps.com
  Székhely/Iroda: J. Kubiliaus st. 6. 08234 Vilnius Litvánia
  Adatvédelmi tájékoztató: https://www.time4vps.com/privacy-policy/
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon: +1 650-543-4800.

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton a 1149, Budapest, Pillangó park 12/b VIII/47
 • e-mail útján az info@eskuvobrigad.hu e-mail címen

III. A regisztráció, és annak folyamata

A Weboldal egyes szolgáltatásai csak regisztrációt követően válnak elérhetővé. A regisztráció elindításához látogatók esetében a felhasználónak meg kell adnia felhasználónevét, e-mail címét, jelszavát, és az esküvője tervezett dátumát, majd be kell jelölni az „Elolvastam és elfogadom a következőt: Felhasználási feltételek”, valamint „Elolvastam és elfogadom a következőt: Adatvédelmi szabályzat” előtti négyzeteket.

A „Regisztráció” gombra klikkelve a látogató egy e-mailt fog kapni megadott e-mail címére, amelyben egy link található, melyre kattintva megerősíthető, és véglegesíthető a regisztráció.

Hirdetők esetében a felhasználónév, e-mail cím, jelszó, vezetéknév, és keresztnév megadására van szükség, és ebben az esetben is be kell jelölni az „Elolvastam és elfogadom a következőt: Felhasználási feltételek”, valamint „Elolvastam és elfogadom a következőt: Adatvédelmi szabályzat” előtti négyzeteket. A „Regisztráció” gombra klikkelve a hirdető egy e-mailt fog kapni megadott e-mail címére, amelyben egy link található, melyre kattintva megerősíthető, és véglegesíthető a regisztráció.

IV. Díjfizetéshez kötött szolgáltatások

Az esküvői szolgáltatást nyújtó vállalkozások a nevük, az általuk nyújtott szolgáltatás, és weboldaluk címe, valamint egy darab kép megjelenítése, mint ingyenesen elérhető funkciók mellé havi díjas csomagot is választhatnak, mely képgaléria feltöltését, a Weboldalon keresztül történő direkt e-mailküldést, a szolgáltatás részletezését, a hirdető hirdetésének kiemelését, és további hirdetések elhelyezését foglalhatja magában. Látogatók a Weboldal valamennyi szolgáltatását ingyenesen vehetik igénybe.

V. Megrendelés, és fizetés:

A www.eskuvobrigad.hu Weboldalon az az ügyfél vásárolhat, aki elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket és magára nézve azt kötelezőnek ismeri el. Amennyiben az esküvői szolgáltatást nyújtó a Weboldal havi díjas szolgáltatását választja, ebben az esetben a számlázási adatokat egy űrlapon kell megadnia, melyet követően a havi díj kiegyenlítése díjbekérő alapján történik. A havi díj kiegyenlítését követően a számla megküldésre kerül az ügyfél részére. A Weboldal havi díjas, vagy ingyenes szolgáltatásai bármikor lemondhatóak.

VI. Felelősség:

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat az ügyfeleket, akik rendszeresen nem tartják be jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, vagy más módon kárt okoznak a Szolgáltatónak.

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi az ügyfelek részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

A Weboldalon küldött rendeléssel minden ügyfél kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja. Weboldalunkon csak a felsorolt fizetési módok közül lehet választani. Az ettől eltérő megrendelés ellenértékének kifizetéséért Weboldalunk nem vállal felelősséget.

VII. A vásárlástól való elállás joga

VII.1. Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató az ügyfeleket, mint fogyasztókat megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A Szolgáltató tájékoztatja valamennyi fogyasztónak minősülő ügyfelét, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja szerint a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 A Szolgáltató tájékoztatja továbbá valamennyi fogyasztónak minősülő ügyfelét, hogy a Szolgáltató valamennyi tevékenysége a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja alá tartozik

Fogyasztónak minősülő ügyfelek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján őket megillető felmondási jogukat gyakorolhatják, az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, míg nem természetes személy ügyfeleink felmondási jogukat a Ptk. alapján gyakorolhatják.

VIII. Kellékszavatosság

Az ügyfelek, mint fogyasztók tájékoztatásának jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Amennyiben a Weboldal által nyújtott szolgáltatás hibás, az ügyfél kérheti, hogy a hiba kijavítása haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül történjen meg. Amennyiben a Szolgáltató e határidőn belül a hibát nem javítja ki, díjfizetős szolgáltatás esetén a hibás szolgáltatásért megfizetett díj visszajár az ügyfélnek. Amennyiben az ügyfél a hibás szolgáltatás nyújtását követően érdekmúlását valószínűsíti, ebben az esetben kérheti az általa megfizetett díj hiba kijavítása nélküli visszatérítését.

Milyen határidőben érvényesítheti az ügyfél kellékszavatossági igényét?

Az ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaikat már nem érvényesíthetik.

Kivel szemben érvényesíthetik az Ügyfelek kellékszavatossági igényeiket?

Az ügyfelek a Szolgáltatóval szemben érvényesíthetik kellékszavatossági igényeiket.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az ügyfél igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

IX. A szellemi tulajdon védelme

A www.eskuvobrigad.hu  mint Weboldal szerzői jogi műnek minősül, és az Szjt. hatálya alá tartozik. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire.

Tilos a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata,

amellyel a Weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

A www.eskuvobrigad.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 40.000 Ft, illetve szavanként bruttó 5.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

X. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Az ügyfél, mint fogyasztó (a továbbiakban e rész alkalmazásában: fogyasztó) a termékkel vagy a a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Kardos Gergely E.V. (továbbiakban: Szolgáltató)

Kapcsolattartó: Kardos Gergely

Székhely: 1149 Budapest, Pillangó park 12/b. VIII./47.

Telefon: 06/70 561-9136

E-mail: info@eskuvobrigad.hu

Web: www.eskuvobrigad.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóvaé a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru, fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban-érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

X.1. Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Szolgáltatót mint vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek.59465463-1-29